Persondatapolitik til BPA-borgere

Baggrund
Da du er bevilliget et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter servicelovens  §§ 95 eller 96 (Lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022), og du har valgt at overdrage dine arbejdsgiveropgaver til Focus People, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan koble en person til et f.eks. et navn, personnummer, kontaktoplysninger m.v.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med den måde, vi behandler personoplysninger på, og derfor stræber vi altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. Vi har blandt andet udpeget en DPM (Data Protection Manager) og en DPO (Data Protection Officer), der skal sikre, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, og at der bliver udarbejdet interne regler og retningslinjer. 
 
Sådan får vi dine personoplysninger
Vi får indledningsvist oplysninger om dig fra dig selv og derefter fra myndighederne – typisk den kommune, hvorfra du er bevilliget ydelserne. Hvis du indgår aftale med Focus People  om, at vi overtager arbejdsgiveransvaret, og du tidligere har anvendt en anden privat leverandør-, forening- eller en pårørende hertil, vil vi samtidig også modtage oplysninger om dig herfra under overdragelsen.
 
Efter ordningen er opstartet hos os, modtager vi primært dine oplysninger fra dig selv, dine eventuelle pårørende og gennem vores egne ansattes registrering af oplysninger om dig. Er der ændringer i bevillinger og lignende, får vi oplysningerne fra dig selv eller din kommune. 
 
Databehandlerkonstruktion
Focus People  agerer som databehandler for din kommune eller region i forhold til behandling af personoplysninger, som er nødvendige for at levere den ydelse, som du har retskrav på efter serviceloven. Det betyder, at driften i din ordning, der skal tilgodese din bevilling og behov, sker efter kommunens formål og ønsker til, hvorfor og hvordan behandlingen skal foregå.
På en række øvrige områder, som du kan læse om nedenfor i afsnittene om formål og lovligt grundlag, er vi dataansvarlige, og vores kontaktoplysninger er som følgende: 
Focus People, CVR 26847060
Algade 67, 1. 
5500 Middelfart
Telefon: 8888 7171
 
Hvilke personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, køn, husholdningssammensætning, fritidsinteresser, fysiske forhold i bopælen, beskæftigelse/tidligere beskæftigelse, sprog, sociale forhold, Bruger-ID, vagtplaner i hjemmet, ferieplaner, mail-adresse, telefonnummer, kommune, forsikringsforhold (arbejdsskade-, erhvervsansvars-, og rejseforsikring) samt oplysninger om de økonomiske forhold i ordningen, der er reguleret af udmålingsbekendtgørelsen .
Fortrolige personoplysninger: CPR-nummer
Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, herunder diagnoser, hjælpemidler og behandlings/udviklingsplan - og hvis relevant også oplysninger om eventuelt misbrug - samt bevilling  
 
Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med formålet om:
at kvalitetssikre og forbedre egne interne arbejdsgange for vores arbejde med omsorg og støtte i vores virksomhed eksempelvis via tilfredsundersøgelser og egenkontrol 
at kunne dokumentere vores indsats overfor din kommune eller øvrige tilsynsmyndigheder både under varetagelsen og efter afslutningen af samarbejdet
generel personaleadministration, herunder udarbejdelse af ansættelsesretlige dokumenter, oprettelse af ikke-lovpligtige forsikringer og udførsel af lovpligtige arbejdspladsvurderinger hos de ansatte tilknyttet din ordning  
at kunne overholde vores retlige forpligtelser i forhold til fakturering efter bogføringsloven samt i forhold til forsikringer 
at drøfte et kommende samarbejde om ordningen forud for aftalen med kommunen
 
Lovlig grundlag for behandling af personoplysninger 
For at kunne behandle personoplysninger om dig i de tilfælde, hvor vi er dataansvarlige, skal vi have et selvstændigt lovligt grundlag. Vores lovlige grundlag er i den forbindelse:
 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, i henhold til vores arbejdsretlige forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, i henhold til vores retlige forpligtelser efter bogføringslovgivningen 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra b og f, i henhold til vores retlige forpligtelser efter sociallovgivningen, herunder også i forhold til CPR-nummer efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1.
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om aftale 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse
 
Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Focus People deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt, og der vil altid være et gyldigt retsgrundlag herfor. Dette er følgende modtagere:
 
1. Offentlige myndigheder, herunder også sagsbehandleren i den kommune, du er tilknyttet
2. Eksterne samarbejdspartnere, herunder systemleverandører og APV-konsulenter
3. Medarbejderne i ordningen
4. Team Focus People  (Focus People s danske moderselskab)
5. Tilsynsmyndigheder 
6. Revisionsfirmaer 
 
Modtager af persondata uden for EU
Focus People  overfører i visse tilfælde dine personoplysninger til følgende tredjelande: 
- USA (usikkert tredjeland)
- England (sikkert tredjeland)
Overførslen til usikre tredjelande sker på grundlag af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse - også kaldet standardkontrakter – jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1. 
Overførslen til sikre tredjelande vil ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1, hvormed Europa Kommissionen har vurderet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 
Udover grundlaget for overførslen, har Focus People også indgået databehandleraftaler med alle sine underleverandører, og der bliver foretaget tilsyn med overholdelsen heraf årligt.
 
Det tidsrum, vi behandler dine persondata
Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år efter din ordning hos Focus People er ophørt, medmindre vi er retligt forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Det følger eksempelvis af bogføringsloven, at vi skal opbevare fakturaer i 5 år. 
 
Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine persondata på.
Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.
Personoplysninger der er gemte i fysiske dokumenter skal opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og medarbejderne modtager løbende træning i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.
 
Dine rettigheder
Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.
 
Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. 
Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.
Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.
Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:
• Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
• Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
• Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
• Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav
Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.
Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning. 
Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.
 
Mere information
Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.
Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 
Sidste redigering fandt sted i april 2023.  

Carsten Bloch Jensen

Nu har jeg haft Focus People til at styre min BPA-ordning siden 2012, og det har bare fungeret siden første dag. De er søde og hjælpsomme, når man ringer til dem og hjælper gerne med at løse store som små problemer. De har min allerstørste anbefaling.

Carsten Bloch Jensen

Superglad for vores samarbejde

I 2009 overgik jeg fra Horsens Kommune til Focus People. Focus People har varetaget alle opgaver for mig de sidste 5 år såsom at lave løn, hjælpe med at finde medarbejdere - ja stort set alt hvad der måtte være af opgaver, så ordner Focus People det for mig. De er altid søde og venlige, når jeg henvender mig telefonisk. Jeg er så superglad for mit samarbejde med Focus People.

Peter Bleis

Majbrit A. Petersen 

Jeg har nu været ved focus-people i en del år og er yderst tilfreds med mine chefer, som er gode til at finde vagter med mange spændende opgaver, og de sørger for den rette oplæring og mine ønsker for, hvad jeg vil lære og kan arbejde med. De lytter til mig, når jeg har brug for at tale om tingene, da mit arbejde er med mennesker, og det kræver en del, og de er der til at lytte og løse opgaver, og jeg er endnu ikke stødt på noget, vi ikke har fundet en god løsning på for mig, borgeren og dem. Er jeg det mindste i tvivl om noget, så spørger jeg dem, og de finder et svar. Der findes ikke dumme spørgsmål, og de er der altid for en. Jeg er ansat et sted og det er hos Focus People, de gør så meget for mig, så jeg gør, hvad jeg kan for dem. Med den bedste støtte og tillid fra min chef, kan jeg udføre mit arbejde med god samvittighed, den rette oplæring og skulderklap hver gang.

Majbrit A. Petersen